×
PEF Online
banner

Testové úlohy

Online teaching > LMS Moodle > Testové úlohy

.

Vyučující má k dispozici hned několik typů úloh, které může do každého testu zařadit. Jednotlivé úlohy a způsoby jejich využití jsou popsány níže.

V případě nejasností s konkrétním nastavením činnosti Test či při práci s Bankou úloh postupujte dle oficiálního materiálu OIKT - Průvodce systémem Moodle 3.5 - zpětná vazba, téma Testy začíná na straně 15.

Pro hladký průběh procesu testování je vhodné, aby se každý vyučující seznámil s tím, jak se každá úloha "chová" při konkrétním nastavení a zda je případné automatické vyhodnocení úlohy vhodně nastaveno. V rámci jednotlivých testových úloh může docházek k výrazné variabilitě jejich nastavení, které má následně vliv nejen na způsob zobrazení úlohy studentům, ale také například na bodový zisk, který student může získat, automatické komentáře, které může k otázce obdržet od vyučujícího, zobrazování nápovědy, způsob vyhodnocování úloh, aj.

Nejčastěji využívaným typem úlohy je Výběr z možných odpovědí. Tyto úlohy jsou jednoduše použitelné a lze je využít napříč studijními obory i předměty. Avšak zdánlivá jednoduchost jejich vytváření vede často k nejasnostem v rámci připravených odpovědí na otázku či zmatení studentů v rámci položené otázky.

U všech typů testových úloh je tak na místě jejich kontrola již při tvorbě a následná důkladná analýza pomocí nástrojů LMS Moodle například po skončení semestru či uzavření testu pro studenty.


Většina testových úloh LMS Moodle umožňuje kromě klasické práce s textovými informacemi také vkládání audio-vizuálních materiálů a to nejen ve formě testové otázky či možných variant odpovědí připravených vyučujícím, ale také například v reakci vyučujícího ve formě nápovědy. Testování tak stále přináší možnosti, jak studenta dále vzdělávat a to pomocí moderních technologií a přístupů.

Většina typů úloh má také některé části a možnosti nastavení společné. Tyto části editoru úlohy jsou následující:

  • Kategorie – výběr kategorie, do které bude úloha v rámci Banky úloh kurzu zařazena.
  • Název úlohy – pod tímto názvem je úloha uložena v Bance úloh. Název je dostupný pouze vyučujícím (studentovi není při testu nijak zobrazen). Název úlohy tak slouží zejména k jasnému popisu úlohy včetně případného výsledku a tím k možnosti rychlého dohledání a identifikaci úlohy v rámci dané Kategorie v Bance úloh.
  • Text úlohy – jedná se o vlastní zadání úlohy (otázky),  které  je v testu  zobrazeno  studentovi. 
  • Výchozí známka - toto nastavení udává váhu počtu bodů za tuto úlohu, resp. doporučenou váhu bodů závislou na odhadované náročnosti úlohy. Jedná se o údaj, který se při přidávání dané úlohy do testu automaticky předvyplní jako váha počtu bodů za její správné vyřešení (obrázek níže). Tento údaj však lze následně změnit v rámci nastavení konkrétního testu, kdy se takto definovaná Výchozí známka pro test přenastaví na úroveň danou pro test. Využití tohoto nastavení při tvorbě či úpravě testové úlohy tak slouží zejména k orientaci v náročnosti dané otázky pedagogem.
  • Obecná reakce – je informace, která se případně zobrazí studentům po vyhodnocení dané úlohy. Kromě textu může obsahovat také audio-vizuální informaci. Cílem je vysvětlení obsahu otázky či výsledku studentovi. (Využití je NEpovinné).

  • Nastavení pro vícero pokusů - využití této volby je relevantní pouze v případě, kdy je v rámci nastavení daného testu umožněno studentům opakování řešení stejné otázky (Adaptivní či Interaktivní režim testu). Penalizace pro každý chybný pokus pak vyjadřuje procentuální snížení známky s každým dalším pokusem řešení dané otázky. Také je zde umožněno využití několika nápověd a dalších nastavení chování úlohy. (Využití je NEpovinné).
  • Štítky – jsou v podstatě klíčová slova, která s danou testovou úlohou souvisí. Podle těchto klíčových slov lze otázky následně třídit a vyhledávat. (Využití je NEpovinné).


Typy testových úloh

Výběr z možných odpovědí

Jak již bylo uvedeno, tento typ testových úloh je vysoce univerzální a tedy také hojně využívaný. Hlavním principem této úlohy je ... zítra

Přiřazování


Krátká tvořená odpověď


Pravda/nepravda


Numerická úloha


Doplňovací úloha (cloze)


Dlouhá tvořená odpověď


Vypočítávané úlohy


Přiřazování z krátkých odpovědí


Vyberte chybějící slova


Přesunout do textu


Přesunout do obrázku


Značky pro umístění


Řazení


Popis
Pro každý test je následně možné vytvořit samostatnou Kategorii v Bance úloh, ze které jsou úlohy do testu přidělovány náhodně (přidělit Náhodnou úlohu z banky úloh), či např. do každého testu vložit konkrétní úlohu - přiřadit Existující úlohu z banky úloh (tedy bez náhodného přidělování).