×
banner

MATERIÁLY z loňského ročníku workshopu 2021

K dispozici níže jsou 3 soubory a 2 odkazy:


1) aktualizovaná prezentace z dopoledního workshopu * ; 

2) materiál pro účastníky workshopu s detailnějšími informacemi;

3) přílohy 2 a 3 materiálu v podobě MS Word (vyhláška, usnesení);

4) odkaz na "Doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí" (součástí prezentace i materiálu výše) https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/Doporuceni-pro-obce-vydavani-vyhlasek-s-koeficienty-pro-vypocet-DNV-11507;

5) odkaz na důvodovou zprávu návrhu zákona (sněmovní tisk) zde: Sněmovní tisk 910/0, s. 81-82, s. 12;

důvodová zpráva začíná na str. 35, zmínky o dani z nemovitých věcí jsou pak např. v kap. 2.2, 3.2, 6.2 a dalších;

na straně 81–82 jsou informace ke stanovení místního koeficientu, zejména informace, která je odpovědí na časté dotazy ze strany účastníků workshopu, zda lze využít více místních koeficientů:

 „ ... Nově pro jednotlivé části obce bude možné, aby výše místního koeficientu byla obcí

stanovena obecně závaznou vyhláškou rozdílně v různých jejích částech. Bude na zvážení

obce, zda místní koeficient stanoví jeden na celou obec (s výjimkou zemědělských pozemků),

nebo jej stanoví na různé části obce, či jej pro některou část nestanoví vůbec ...“


* Poznámky k souboru prezentace:

A) Doplněn post byl slide 44 - upřesňující informace k odůvodnění MK s následujícím textem k problematice, která byla důležitým předmětem diskuse a častých dotazů. Zároveň nám dovolte poděkovat za Vaše přispění k interaktivnímu průběhu workshopu a vytvořené podnětné atmosféře.

Místní koeficient stanovený pro jednotlivé části obce – ODŮVODNĚNÍ:

  1. není jako povinnost vysloveně uvedeno přímo v doporučení FS (odkaz na doporučení FS zmíněn na workshopu a v prezentaci);
  2. dovozujeme z důvodové zprávy ke změně zákona, na kterou se doporučení FS odkazuje (online zde: Sněmovní tisk 910/0, s. 81-82, s. 12).

Např. „K vymezení jednotlivé části obce nebo jednotlivých částí obce by měla obec přistupovat odpovědně a zvážit všechny podmínky v dané obci, zejména specifika jednotlivých částí. S ohledem na to, že místní koeficient stanovuje obecně závaznou vyhláškou, tedy právním předpisem, musí obec současně dodržet všechny požadavky vyplývající ze zákona, ústavního pořádku a evropského práva, zejména tak nemůže stanovit místní koeficient diskriminačním způsobem a jeho stanovení nesmí mít tzv. rdousící efekt (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004).“

B) Na zcela posledním slidu prezentace opraveny kódy u předmětu daně (v tabulce byly kódy E až G chybně přiřazeny díky posunu řádků v jedné části tabulky).